Zwembadkeur

Veilig & Schoon
Voorbereiding op het besluit activiteiten leefomgeving (Bal) voor zwembaden: tips van de handhaver

Voorbereiding op het besluit activiteiten leefomgeving (Bal) voor zwembaden: tips van de handhaver

Tips van de handhaver over het Besluit Activiteiten leefomgeving (Bal)

Met ingang van 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet van kracht. Bernie te Wieske werkt als vakspecialist handhaving Zwem- en Badinrichtingen bij de provincie Gelderland en heeft namens Deskundigenberaad Zwemwater zitting in de Commissie van Advies. Als handhaver deelt hij zijn kennis en geeft hij graag een aantal tips aan zwembaden ter voorbereiding op het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Parameters
Het is belangrijk om de parameters goed te kennen. Bestaande parameters zijn meteen vanaf 1 januari 2024 van kracht. Ook de parameters waarvan de grenswaarden zijn aangepast zoals de pH-waarde en het gebonden beschikbaar chloor. Het gehalte vrij beschikbaar chloor bij overdekte bassins moet liggen tussen de 0,5 mg/l en de 1.5 mg/l ook al is het bassin kleiner dan 20 m². Voor openluchtbassins geldt een bovengrens van 5 mg/l.

Voor nieuwe parameters geldt een overgangstermijn van 1 jaar. Deze nieuwe parameters moeten wel vanaf 1 januari worden gemeten en getoetst maar zullen nog niet hoeven te voldoen aan de gestelde norm.

Er moet per bassin worden gemeten binnen een half uur voor opening en ergens in de tweede helft van de openingsuren. De plaats en tijdstip van bemonstering moet worden vastgelegd in het beheersplan. Dit betekent niet dat er standaard in de ochtend moet worden gemeten, maar daadwerkelijk een half uur voordat een bassin opengaat. Dit betekent dat wanneer, bijvoorbeeld een recreatiebad open is van 12 tot 18 uur dat er tussen 11.30 en 12 uur moet worden gemeten en ergens tussen 15 en 18 uur. Bij lange openstelling zal vaker moeten worden gemeten.

Als een gemeten waarde niet aan de norm voldoet, dan heeft de houder een half uur om de waarde op orde te krijgen. Lukt dat niet dan moet het bassin/het zwembad dicht totdat het is opgelost. Indien een gemeten waarde sterk afwijkt van de norm en er daardoor een direct risico is voor de gezondheid van de gebruiker moet het betreffende bassin onmiddellijk worden gesloten.

Gemeten waarden en eventueel genomen maatregelen moeten worden vastgelegd in een logboek en worden tenminste twee jaar bewaard.

De houder moet zich goed bewust van de verantwoording en dient de zorgplicht zelf in te schatten.

Meldingen
In een aantal gevallen zal het bevoegd gezag onverwijld geïnformeerd moeten worden door middel van een melding. Denk daarbij aan het overschrijden van de kwaliteitseis voor Legionella, of het melden van een ongewoon voorval. Hoewel het doen van deze meldingen vormvrij is, is een brief per post niet echt onverwijld. De overheid heeft voor meldingen het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) ingericht. Hierin staan formulieren die gebruikt kunnen worden voor een bepaalde melding.

Inloggen met E-Herkenning bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
Wanneer een zwembad een melding wil doen door middel van DSO, heb je E-Herkenning nodig om in te loggen op het Omgevingsloket.

Vraag eHerkenning aan bij één van de door de Rijksoverheid erkende leveranciers. Alleen zij mogen eHerkenning leveren. De levertijd is soms binnen een dag geregeld, maar kan ook enkele dagen duren. Dit is afhankelijk van het betrouwbaarheidsniveau dat je nodig hebt en verschilt per leverancier.

Let op: wil je eHerkenning gebruiken namens jouw organisatie? Dan moet jouw organisatie ingeschreven staan in het Handelsregister van de KVK. Voor jouw aanvraag heb je een KVK-uittreksel nodig dat niet ouder is dan 14 dagen.

Het is ook belangrijk om te bedenken wie binnen het bedrijf/de organisatie eHerkenning gaat gebruiken en voor welke diensten.

Dien je per ommegaande een melding te doen, maar is de eHerkenning nog niet geregeld. Stuur dan een mail of bel met de handhaver om de melding te doen.

Mogelijke provinciale verschillen in handhaving
De provincie is het bevoegd gezag binnen hoofdstuk 15 van het Bal. Hoewel de provincies streven naar een eenduidig toezicht en handhaving kan er per provincie toch een andere uitvoering van beleid worden gehanteerd. Met de inwerkingtreding ligt alle verantwoording nu bij zwembaden. Wees je bewust van je aansprakelijkheid en neem de medewerkers in bescherming. Tip: neem contact op met je eigen provincie of Omgevingsdienst om af te stemmen. Dit zorgt voor korte lijnen en helderheid. De komst van de Omgevingswet betekent voor iedereen dat het zoeken wordt.

Recente berichten

Meer Nieuws