Zwembadkeur

Veilig & Schoon

Aanvragen Keurmerk Veilig & Schoon

Een zwembad kan zich aanmelden bij Stichting Zwembadkeur® op het moment dat het zwembad naar eigen inzicht voldoet aan de criteria. U meldt zich aan via het aanmeldingsformulier en stuurt deze naar het secretariaat van Stichting Zwembadkeur®. Het is van belang dat u bij aanmelding een indicatie geeft van de verwachte categorie-indeling in verband met de prijsbepaling. Op basis van een checklist worden punten gegeven voor alle aanwezige voorzieningen in het zwembad. Met het ondertekenen van het aanmeldingsformulier geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Stichting Zwembadkeur®.

Zwembaden die zich aanmelden, dienen binnen 4 maanden na aanmelding gereed te zijn voor de initiële keuring. Mocht dit niet het geval zijn dan vervalt de aanmelding en worden administratiekosten in rekening gebracht.

Voorbereiding op de initiële keuring
Na schriftelijke aanmelding wordt de initiële factuur opgemaakt op basis van de categorie-indeling die u op het aanmeldingsformulier heeft aangegeven. Na de ontvangst van uw betaling krijgt u toegang tot het onderdeel ‘Mijn Keurmerk‘ en kunt u zich met behulp van het complete Handboek Keurmerk Veilig & Schoon en de bijlagen optimaal voorbereiden op de keuring. Op verzoek kan Stichting Zwembadkeur® u deze stukken, criterialijst en de checklist categorie-indeling per post toezenden. U ontvangt dan wel een factuur voor gemaakte administratiekosten.

Contact met keuringsbureau
Na de ontvangst van uw betaling wordt het keuringsproces via het keuringsbureau gestart. Stichting Zwembadkeur® selecteert één van de keuringsbureaus. Het keuringsbureau neemt contact met u op om een afspraak te maken voor de initiële keuring en de verdere procedure toe te lichten. De categorie-indeling volgens het keuringsbureau die wordt bepaald tijdens de initiële keuring is bindend en kan mogelijk leiden tot een bijstelling in de facturatie.

Initiële keuring
Op de afgesproken datum komt de auditor van het keuringsbureau bij u langs voor de initiële keuring. Bij de keuring wordt gekeken in hoeverre de bedrijfsvoering voldoet aan vooraf gestelde criteria zoals vastgelegd in het Handboek Keurmerk Veilig & Schoon.

De initiële keuring en de jaarlijkse audits bij buitenbaden vinden in mei plaats, binnen enkele weken na de opening van het bad.

Resultaat
Na de initiële keuring bespreekt de auditor met u de resultaten van de keuring en zal de uitkomsten samenvatten. Het keuringsbureau legt de bevindingen voorzien van een keuringsadvies voor aan Stichting Zwembadkeur® welke vervolgens over zal gaan tot toewijzing of afkeuring van het Keurmerk Veilig & Schoon. Indien het Keurmerk wordt afgekeurd, wordt een herstelperiode geboden. De auditor zal de procedure die hierbij hoort met u doornemen. In een enkel geval zal de auditor oordelen dat een herbeoordeling op locatie noodzakelijk is. De extra kosten die hieraan verbonden zijn, brengt Stichting Zwembadkeur bij u in rekening.

Uitreiking
Na het verkrijgen van het Keurmerk Veilig & Schoon wordt uw zwembad vermeld als keurmerkhouder op www.zwembadkeur.nl. Stichting Zwembadkeur® komt graag de uitreiking van het bord met logo en de vlag persoonlijk verzorgen. Met een persoonlijke uitreiking kan extra publiciteit worden behaald voor uw zwembad in lokale (en regionale) media.

Cyclus
Het Keurmerk Veilig & Schoon wordt afgegeven voor een periode van drie jaar als aan alle criteria van het Keurmerk is voldaan. Na de keuring in jaar 1 vindt in jaar 2 en 3 een audit plaats. De audit is een steekproefvisitatie ter controle van waarborging van kwaliteit. De controles worden voor een periode van maximaal drie jaar door hetzelfde keuringsbureau uitgevoerd. Na deze periode wisselt de keurmerkhouder van keuringsbureau.

Secretariaat
Het aanmeldingsformulier dient u te downloaden en getekend te zenden naar Stichting Zwembadkeur®.

Vragen
Heeft u vragen over de procedure van de aanvraag? Neem dan contact op met Stichting Zwembadkeur®.