Zwembadkeur

Veilig & Schoon

Aanvragen Keurmerk Veilig & Schoon

Op deze website kunt u alle informatie over het Keurmerk Veilig & Schoon vinden. U meldt zich aan via het aanmeldingsformulier en stuurt deze naar het secretariaat van Stichting Zwembadkeur®. Het Keurmerk Veilig & Schoon gaat vergezeld van een categorie-indeling. Op basis van een checklist worden punten gegeven voor alle aanwezige voorzieningen in het zwembad. Op het aanmeldingsformulier kunt u aan de hand van de checklist de verwachte categorie aangeven.

Na schriftelijke aanmelding draagt Stichting Zwembadkeur® een van de keuringsbureaus, Kiwa of Lloyd’s, voor. Het keuringsbureau neemt contact op met het desbetreffende zwembad om een afspraak te maken en de verdere gang van zaken toe te lichten. Na keuring legt het keuringsbureau een bevindingenoverzicht aan u voor welke u parafeert ‘voor gelezen’. De paraaf heeft geen invloed op eventuele latere bezwaarschriften. Het keuringsbureau legt de bevindingen voorzien van een keuringsadvies voor aan Stichting Zwembadkeur® welke vervolgens over zal gaan tot toewijzing of afkeuring van het Keurmerk Veilig & Schoon. Alvorens het Keurmerk te overhandigen moet aan alle financiële voorwaarden zijn voldaan, inclusief eventuele naheffing of teruggave van gelden in verband met wijziging ten opzichte van de vermoedelijke categorie-indeling.

Na aanmelding krijgt u toegang tot het onderdeel ‘Mijn Keurmerk‘ en kunt u zich met behulp van het complete Handboek Keurmerk Veilig & Schoon en de bijlagen optimaal voorbereiden op de keuring. Op verzoek kan Stichting Zwembadkeur® u deze stukken, criterialijst en de categorie-indeling puntentabel per post toezenden. U ontvangt dan echter wel een factuur voor gemaakte administratiekosten.

Het is van belang dat u bij aanmelding een indicatie geeft van de verwachte categorie-indeling in verband met de prijsbepaling. De categorie-indeling volgens het keuringsbureau is bindend en zal uitgangspunt zijn voor verdere financiële afhandeling. Op basis van de vermoedelijke categorie-indeling zal de initiële factuur opgemaakt worden. Pas na betaling wordt het keuringsproces via Kiwa of Lloyd’s gestart. Aanmelding voor het Keurmerk Veilig & Schoon betekent automatisch dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Stichting Zwembadkeur®. Na het verkrijgen van het Keurmerk Veilig & Schoon ontvangt u zo spoedig mogelijk het bord met logo. De stichting kan, in overleg, ondersteuning bieden bij de publiciteit omtrent het verkrijgen van het Keurmerk.

ZWEMBADEN DIE ZICH AANMELDEN DIENEN BINNEN 4 MAANDEN NA AANMELDING GEREED TE ZIJN VOOR KEURING. MOCHT DIT NIET HET GEVAL ZIJN, VERVALT DE AANMELDING EN WORDEN ADMINISTRATIEKOSTEN BEREKEND.

Secretariaat
Het aanmeldingsformulier dient u te downloaden, af te drukken en getekend te zenden naar Stichting Zwembadkeur®.

Vragen
Heeft u vragen over de procedure van de aanvraag? Neem dan contact op met Stichting Zwembadkeur®.